Rozmiar: 2109 bajtów

Obozy konne dla dzieci - Rancho Pod Lasem

Adres: Gospodarstwo agroturystyczne,
Jacek Sosnowski
76 - 010 Polanów
Rekowo, gm. Polanów
Rekowo 9
Telefon: tel.kom: +48 606 613 089
Województwo: zachodniopomorskie
Region: nadmorski, jeziora i rzeki
E-mail: info@ekopensjonat.pl
Strona WWW: http://www.ranchopodlasem.pl
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 30
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 30 zł, max 45 zł

Zorganizowane zaj?cia dla dzieci, obozy rajdowe, j?zykowe, je?dzieckie, artystyczne

Pe?ny cennik na: www.ranchopodlasem.pl

grill ognisko parking basen odkryty miejsce na namioty sauna organizowanie czasu dla rodzin jazda konna rowery na miejscu badminton boisko do siatkówki

Obozy i rajdy konne dla dzieci i doros?ych ko?o Koszalina. Rekowo po?o?one jest niezwykle malowniczo w?ród lasów i jezior oko?o 35 km od morza. Nasze gospodarstwo agroturystyczne le?y w dolinie pod lasem 500m za wsi?.

Mieszkanie: Go?ciom ceni?cym wygod? oferujemy niezale?ne dwupokojowe mieszkania z kuchni?/aneksem lub/i niezale?nym ogrodem. Mi?o?nikom bli?szego kontaktu z natur? proponujemy nocleg przy ognisku w prawdziwym india?skim TIPI. Zdj?cia okolicy i obiektu znajdziesz tutaj.

Wy?ywienie: Obozowicze korzystaj? z pysznych posi?ków w wersji wegetaria?skie lub tradycyjnej. Uczestnicy kursów i inni go?cie indywidualni maj? mo?liwo?? samodzielnego przygotowania posi?ków (z my?l? o ró?norodnych preferencjach dietetycznych naszych go?ci wyposa?yli?my wi?kszo?? oferowanych mieszka? w aneksy kuchenne), a kto lubi kuchni? tradycyjn? mo?e skorzysta? z wy?ywienia w okolicznych agroturystykach.

O Nas:
Klimatyczne miejsce, pi?kne otoczenie, niezwykli ludzie i cudowne konie – oto Ranczo pod Lasem.

Nasza okolica, to jedne z najpi?kniejszych w Polsce terenów na rajdy piesze, konne i rowerowe. Lasy, ??ki, jeziora, doliny i góry a do tego blisko?? morza, czego wi?cej mo?na pragn???

Mo?esz na miejscu delektowa? si? koncertem ?wierszczy (w zagajniku brzózkowym przygotowali?my ca?odobowy park hamakowy) albo w cieniu orzecha wystruga? swoja pierwsz? rze?b? (pomo?emy!) ale je?li lubisz przygody, to zapraszamy Ci? na przygod? z ko?mi! Jednak to, co oferujemy, to co? znacznie wi?cej ni? „jazda konna”.

Je?li nie jeste? jeszcze gotowy na w?drowne rajdy, poprowadzimy Twoj? nauk? od zera wg. nowatorskiej metody, która pozwoli Ci nauczy? si? rozumie? konie, budowa? z nimi bliska relacj?, bawi? si? z nimi i wspólnie w?drowa? z pewno?ci? jak? daje doskona?y dosiad. Szkolimy w stylu naturalnym z elementami „west”, jeste?my te? instruktorami stylu angielskiego. Ostatecznie przy doskona?ym porozumieniu nie wa?ne, co na konia za?o?ysz, w rzeczywisto?ci nie potrzeba nic …. :)

Zapraszamy go?ci indywidualnych, grupy oraz m?odzie?. Szczegó?ow? ofert? naszych OBOZÓW KONNYCH znajdziesz w zak?adce Obozy.

Koniecznie zajrzyj te? do zak?adki Szkolenia. Znajdziesz tam ciekaw? ofert? WARSZTATÓW obejmuj?cych nie tylko zagadnienia "naturalu' ale tak?e tematy zwi?zane z rozwojem osobistym i zdrowiem.

Naturalne ?ycie oznacza m.in., ?e nie ma u nas telewizji. Za to ka?dego wieczoru p?onie ogie? w Tipi, a je?li pragniesz mocniejszych wra?e? to zapraszamy Ci? do naszej KU?NI TALENTÓW niekoniecznie tylko w roli widza. Z nasz? pomoc? mo?esz si? szybko przeobrazi? w muzyka czy aktora, a zr?czna charakteryzacja sprawi, ?e nawet przyjaciele nie rozpoznaj? twojej twarzy.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
Tutaj na pewno si? zakochasz!. Prócz tego, ?e miejsce jest wyj?tkowe, mieszka w nim te? wyj?tkowa rodzina: 17 wspania?ych koni ró?nej rasy i ma?ci a je?li chcesz je bli?ej pozna?, zajrzyj koniecznie do zak?adki: "Nasze konie".
BOGACTWO OKOLICZNEJ NATURY - przepi?kne dzikie tereny, zag??bie jagód, grzybów i dzikiej zwierzyny (polowania tylko z aparatem), malownicze trasy rajdów konnych: szlakiem 12 jezior, szlakiem Le?nych Osad, Grzbietami gór i dzikimi jarami na ?wi?t? Gór? Polanowsk?, Alej? Mrówek do Ko?ciernicy, Na "galop po pla?y" do ?az i wiele innych.
PROFESJONALNA SZKO?A JAZDY KONNEJ, techniki klasyczne i naturalne (!), padok, tereny, RAJDY.
SZTUKA - spotkania z muzyk?, poezj? i teatrem, wieczór skeczy z udzia?em dzieci naszych go?ci, plenery malarskie, wspólne rze?bienie, imprezy artystyczno-kulinarne: wspólne pieczenie chleba, wypieki artystyczne itd.,
CIEP?A, RODZINNA ATMOSFERA - Jeste?my tradycyjn? rodzin? (2+5) ho?duj?c? warto?ciom chrze?cija?skim, propaguj?c? ?ycie wolne od na?ogów, telewizji, "wy?cigu szczurów" i pseudonowoczesnego chaosu. Popieramy i stosujemy zasady Fair Trade. Sztuka jest balsamem dla duszy i ?agodzi obyczaje.
Uwaga: cz??? atrakcji (np. zaj?cia dla dzieci, wyst?py) dost?pna jest wy??cznie podczas trwania obozów artystycznych.


Atrakcje w pobliżu:

Nie bez przyczyny nasza gmina by?a przed wojn? nazywana "Per?? Pomorza". Jest to okolica o niezwyk?ych walorach przyrodniczych, na które sk?ada si? urozmaicony krajobraz, zró?nicowane lasy, dziewicze jeziora, dzikie jary, bogactwo rzadkich gatunków flory i fauny.
To w?a?nie w naszej gminie znajduje si? najwy?sze wzniesienie Pomorza ?rodkowego - ?wi?ta Góra Polanowska (odl.15 km.)
Mamy te? po?o?one najwy?ej w Polsce jezioro (nie licz?c Morskiego Oka) - Jezioro Bob?ci?skie Wielkie (wys. ok. 220 m npm). Posiada ono 24 wyspy, niezwykle czyst? wod?. Ma 80 m g??boko?ci. (Odl. 40 km.)
Tak?e tu mo?na odwiedzi? najwi?ksze w Europie skupisko olbrzymich mrowisk zwane "Alej? Mrówek" (odl. ok. 5 km.),
"Park Le?ników" przy pobliskiej le?niczówce (odl. ok. 100 m),
Rezerwat archeologiczny w Grzybnicy, kamienne kr?gi z pierwszego i drugiego wieku naszej ery (odl. ok. 15 km),
11 kurchanów zwi?zanych z kultem zmar?ych, pozosta?o?? po zamieszkuj?cych tu Gotach i Gepidach (odl. ok. 15 km.)
"Radwia?ski szlak kajakowy" (odl. ok. 10 km),
W miejscowo?ci W?oki - prywatny "Ogród Botaniczny" (odl. ok. 15 km),
"?ywy" skansen india?ski - przepi?knie po?o?ony na 8 ha zupe?nie dzikiego terenu (odl. ok. 30 km.)
Zabytkowy, kryty strzech?, szachulcowy ko?ció? w Garbnie (odl. 3-4 km),
Zamek rycerski w Kr?gu,
Hortulus - jedyne w polsce centrum ogrodów tematycznych; ogród japo?ski, francuski, angielski, ?ródziemnomorski itp (ok. 45 km.),
Atrakcyjne miejscowo?ci nadmorskie: Mielno, ?azy, D?bki, Dar?owo (port, zamek), Dar?ówko (aquapark). (odl. 35-55 km.).


Pomocne informacje:
kąpielisko - 2 km
las - 50 m
sklep spożywczy - 1 km
Miasta i miejscowości w pobliżu - Polanów, Koszalin
Atrakcyjne jeziora w pobliżu obiektu (do 3km) - Nicemino, Morskie Oko

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo zachodniopomorskie


 

Rozmiar: 2109 bajtów